1. OmfattningDessa villkor utgör en bilaga till ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning och gäller mellan AFA Försäkring och Arbetsgivare.
  2. DefinitionerArbetsgivare Företag med minst en anställd inom privata sektorn som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.Arbetsmiljöutbildning Vidareutbildning i arbetsmiljö för arbetsmiljö- och skyddsombud samt grund- eller vidareutbildning i arbetsmiljö för chefer. Vilka utbildningar som kan ges stöd för exemplifieras på www.afaforsak- ring.se/arbetsmiljoutbildning.Deltagare Arbetare eller tjänsteman som i sin roll som skydd- eller arbetsmiljöombud deltar i vidareutbildning av- seende arbetsmiljö hos godkänd utbildningsanordnare. Chef som deltar i grund- eller vidareutbildning avseende arbetsmiljö hos godkänd utbildningsanordnare.Företagsintern utbildningsanordnareFöretagsintern utbildningsanordnare som arrangerar arbetsmiljöutbildningar inom egen koncern eller annat närstående företag. För utbildning som tillhandhålls av företagsintern utbildningsanordnare kan särskilda villkor vid prövning av ansökan om stöd för Arbetsmiljöutbildning tillämpas.Utbildningsanordnare Arrangör av Arbetsmiljöutbild- ning som godkänts av AFA Försäkring och som upptagits på förteckning över de utbildningsföretag som får tillhandahålla Arbetsmiljöutbildning inom ramen för stödet.
  3. Kriterier för bedömning av ansökan om stödAFA Försäkring bedömer en ansökan om stöd för Arbets- miljöutbildning utifrån följande kriterier:
    • Stöd kan beviljas för vidareutbildning för skydds- och arbetsmiljöombud samt för grund- och vidareutbildning för chefer. Med vidareutbildning menas att deltagarna har kunskaper eller erfarenhet som motsvarar grundläggande arbetsmiljökunskaper (förvärvade vid BAM-utbildning eller motsvarande).
    • Stöd kan lämnas för 50 procent av utbildningsavgiften per Deltagare, dock högst 5 000 kr per Deltagare vid utbildningar som pågår tre dagar eller mer, 4 000 kr per Deltagare vid tvådagarsutbildningar och 2 500 kr per Deltagare vid endagsutbildningar.
    • Ansökan om stöd för Arbetsmiljöutbildning ska i möjligaste mån göras gemensamt mellan arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare.
    • Stödet ska främja gemensamma Arbetsmiljöutbildningar där såväl chef som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar. Vid grundutbildning för chef, där även arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar i utbildningen, lämnas ytterligare stöd för totalt 70 procent av utbildningsavgiften per chef, dock högst 2000 kr vid utbildningar som pågår tre dagar eller mer, 1600 kr vid tvådagarsutbildningar och 1000 kr vid endagsutbildningar.

• Vid gemensamma vidareutbildningar, där både chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar, kan ytterligare stöd lämnas för totalt 70 procent av utbildningsavgiften per Deltagare, dock högst 2000 kr per Deltagare vid utbildningar som på- går tre dagar eller mer, 1600 kr per Deltagare vid tvådagarsutbildningar och 1000 kr per Deltagare vid endagsutbildningar.

• Sammanlagt stöd som kan lämnas per Deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

• Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

• Förhandsbesked om stöd för planerad utbildning kan bara ges för utbildningar som genomförs inom 4 månader från ansökningsdatum.

• Vid ansökan via förhandsbesked ska ansökan om utbetalning av ersättning göras inom 2 månader efter avslutad utbildning.

• Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (dvs. utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara AFA Försäkring tillhanda senast 4 månader efter avslutad utbildning.

AFA Försäkring förbehåller sig rätten att ändra kriterierna.

4. Bevarande och utlämnande av information

Arbetsgivare åtar sig att under tre år från utbildningens genomförande lagra uppgifter om Deltagare, avtal, fakturor och kvitton som används för att begära stöd för Arbetsmiljöutbildning och att på begäran utlämna dessa uppgifter till AFA Försäkring för kontroll.

5. Utvärdering

Arbetsgivaren ansvarar för att Arbetsgivaren och samtliga Deltagare genomför av AFA Försäkring tillhandahållen utvärderingsenkät för att stöd för Arbetsmiljöutbildning ska kunna lämnas.

6. Återkrav m.m.

Vid underlåtenhet att genomföra utvärdering, tillhanda- hålla AFA Försäkring begärda upplysningar eller vid an- nan underlåtenhet att följa dessa villkor för stöd för Arbets- miljöutbildning äger AFA Försäkring rätt att återkräva, el- ler neka utbetalning av, hela eller delar av utbetalt eller an- sökt belopp. AFA Försäkrings beslut kan inte överprövas.

7. Ändring av villkor

AFA Försäkring förbehåller sig rätten att ändra dessa vill- kor.

***