Hållbarhetspolicy

Med vår långa erfarenhet och våra kompetenta medarbetare och samarbetspartners gällande utveckling av ledningssystem ska vi genom vår utbildnings- och konsultverksamhet hjälpa våra kunder att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika och var dem som kunden alltid kommer tillbaka till. 

Vårt ledningssystem präglas av arbete för ständiga förbättringar och uppfyllnad av de lagar och krav som styr oss samt integration av hållbarhet i vår verksamhetsstyrning och våra beslut.

Inom Kvalitet ska vi bidra till en god kvalitet i alla led genom att:

 • I avtal och offert förfaranden säkerställa att vi uppfattat kundens behov och förväntningar korrekt för att leverera rätt tjänst
 • Under konsultuppdrag kontinuerligt stämma av behov och förväntningar för att fånga upp eventuella förbättringar
 • Utifrån kundbehov kompetensutveckla medarbetarna
 • Aktivt arbeta med att identifiera risker och avvikelser för ständig förbättra vår ledningssystem och arbetssätt

Inom Socialt ansvarstagande ska vi bidra till ett hållbart arbetsliv genom att:

 • Erbjuda goda arbetsvillkor för våra medarbetare
 • Sträva efter en hälsosam och motiverande företagskultur
 • Ge våra medarbetare utrymme för och uppmuntra till kompetensutveckling
 • Arbeta för likabehandling, jämställdhet och motverka all form av diskriminering, kränkande särbehandling och mobbing

Inom Miljöhänsyn ska vi verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan genom att:

 • Att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan i våra uppdrag genom att utföra utbildning och konsulting i mix av tekniska lösningar och fysiska träffar.
 • Prioritera fossilfria transporter.
 • Verka för en giftfri miljö och biologisk mångfald genom att aktivt arbeta med utbyte av miljö och klimatpåverkande produkter.
 • Arbeta aktivt med att reducera, återanvända och återvinna vårt avfall.

Inom ramen för vår Ekonomi ska vi verka för Långsiktig lönsamhet genom att:

 • Aktivt arbeta med vår lönsamhet över tid
 • Arbeta kostnadsmedvetet, kostnadseffektivt och aktivt arbeta med att identifiera kvalitetsbristkostnader
 • Arbeta med leverantörsbedömningar för att säkerställa hållbarhet och kvalitet i våra avtal med kunder.

 

Anna Vesterberg, Ägare

Uppsala 2020-12-14