Ett ledningssystem består av arbetsätt som företaget eller organisationens ledning har beslutat om att man ska arbeta efter för att nå mål, uttalade eller underförstådda. Ledningssystemet kan bestå av policyer, mål, ansvarsfördelningar och rollbeskrivningar, processer, olika former av dokumentation.

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem. Det som kan skilja sig mot om man arbetar efter en ISO standard är att  kraven i standarden syftar till att bli kontinuerligt bättre, man arbetar med ständig förbättring.

Det finns bara ett ledningssystem och det behöver ha koll på olika områden tex. ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, miljö. informationssäkerhet.  För att bli bättre inom ett område tex. den interna kvaliteten som i förlängningen bidrar till ökad  kundnöjdhet kan man arbeta efter ISO 9001.

Det är viktigt att ledningen har insikten om att det bara ska finnas ett ledningssystem så att man inte börjar utveckla parallella spår vilket leder till ineffektivitet och man går miste om den vinsten som man annars får av att utveckla sitt enda ledningssystem.