GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-förordning som gäller behandling av personuppgifter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen bidrar dels till att samma lag gäller i alla EU-länder och stärker dessutom medborgarnas integritetsskydd och rättigheter.

Vad är en personuppgift?

Vilka rättigheter har du?
Dataskyddsförordningen innebär kortfattat att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och du har kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller att få ut eller flytta dina uppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför har vi genomfört flertalet åtgärder för att fortsatt säkerställa att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och är skyddade.

Vidare information hos Datainspektionen
Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet övervakar att de som behandlar personuppgifter följer Dataskyddsförordningen och inte gör intrång i enskilda individers personliga integritet. På Datainspektionens hemsida kan du få mer information om vad Dataskyddsförordningen innebär.

Din rätt att återkalla samtycke

När du anmäler dig till en utbildning, konferens, nyhetsbrev, amil eller på något annat sett kontaktat oss har du lämnat ditt samtycke till 2B FINE att spara dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: info@2bfine.se

Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: info@2bfine.se

Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer 2B Fine bara att använda de uppgifter som vi måste för tex. ekonomisk redovisning. I övrigt kommer vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.

Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som 2B Fine har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvari. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot 2B Fine personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om 2B Fines personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: 2B FINE AB Folkungagatan 14 B 753 36 Uppsala, eller via e-post till: info@2bfine.se.

Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Läs mer på Datainspektionens hemsida >>

2BFine – Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur EQS / 2BFine samlar in och använder din personliga information. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att tillämpa dessa.

Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

När du tecknar avtal, beställer tjänster och anmäler dig till utbildningar är EQS/2BFine personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss.

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till någon annan om det står klart att det finns rättsliga grunder för det. Nedan följer en kortfattad beskrivning av lagstiftningen och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Det vanligaste är att du själv lämnar dina personuppgifter i samband med att du eller ditt företag anmäler dig till utbildning, elller beställer en anna tjänst. De vanligaste personuppgifterna vi behandlar för att kunna uppfylla våra skyldigheter är namn, adress, telefonnummer, e-post- adress. Om du inte lämnar de personuppgifter som krävs innebär det att avtalet eller tjänsten inte kan fullföljas och levereras. När det är vi som samlar in personuppgifter och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter, informerar vi dig om det.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter måste vi stödja oss på någon av de rättsliga grunderna. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. De rättsliga grunderna som finns angivna i GDPR är samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt grundläggande intresse. Vilken rättslig grund vi på tillämpare skiljer sig beroende på vilken behandling av personuppgifter vi utför.

Vi lutar oss oftast mot avtal och intresseavvägning som rättsliga grunder. Det innebär att vi hanterar personuppgifter för att exempelvis kunna uppfylla ett avtal eller leverera våra tjänster. Vi använder oss av samtycke som rättslig grund i särskilda fall. I Dataskyddsförordningen ställs det särskilda krav på samtycket.  Bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att individen har fått information om personuppgiftsbehandlingen. Det är möjligt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke om att vi får behandla dina personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar endast in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål och vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som skiljer sig från det bestämda. Nedan listas för vilka ändamål vi samlar in personuppgifter:

  • Oftast är ändamålet att vi ska utföra en tjänst som har beställts. Då krävs vissa personuppgifter för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden enligt avtalet/beställningen.
  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och verksamhet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose intresse av bättre utbildningar och tjänster.

Informationssäkerhet – Vi genomför alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att vi ska skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med det är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar efter att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? – Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas flera år, till exempel för bokföringsändamål.

Registrerades rättigheter

Våra register innefattar kunder, leverantörer och partners. Det är inte säkert att den registrerade alltid har rätt till t.ex. radering. Därför utreds och kontrolleras den registrerades krav noggrant.

Alla registrerade har, beroende på rättslig grund, rätt att:

  • Att få en kopia till sina personuppgifter. Ett så kallat registerutdrag.
  • Att begära rättelse om personuppgifterna är felaktiga.
  • Att begära radering av sina personuppgifter, förutsatt att samtycke är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.
  • Till dataportabilitet, det vill säga förflyttning av personuppgifter.