Grunder i kvalitetsledningssystem för Hälso – och sjukvård

Har ni problem med köer, ekonomin, samarbete mellan verksamheter internt och externt, arbetsmiljön…? Då har ni inte ett bra ledningssystem med processer som hanterar kvalitet och patientsäkerhet på ett effektivt sätt.

Alla offentliga och privata vårdgivare har ett ledningssystem som gör att man kan boka, diagnostisera, behandla, rehabilitera patienter och ibland överföra information och patienterna till annan vårdgivare, rekrytera och vidareutbilda personal och ge dem lön m.m.

En del i ledningssystemet är att hantera kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor som i förlängningen handlar om att skapa nöjda kunder/beställare och patienter genom att tillhandahålla vård och omsorg som uppfyller deras behov, förväntningar och faktiska krav.

Allt annat som organisationen är ska vara till stöd för verksamheten men detta fungerar mer eller mindre bra pga av att det inte finns tydliga processer och deras krav på just stöd. Detta kan leda till ökad administration och arbetsuppgifter som inte är värdeskapande för personalen och patienterna.

Systematiken i ledningssystemet gör även att vi internt arbetar med att systematiskt identifiera kvalitetsbrister och möjliga förbättringar som bidrar till effektivitet, möjlighet att klara budget och ibland ökad lönsamhet för verksamheten samt en god arbetsmiljö

Utbildningen grundar sig på lång erfarenhet av att arbeta med kvalitet, ledningssystem och processutveckling inom Hälso och sjukvård både privat och offentligt. Den är utformad för att möta kraven i den speciellt framtagna för hälso- och sjukvård standarden 15224 som i sin tur grundar sig på kvalitetsstandarden ISO 9001, som företag och organisationer kan certifiera sig mot samt föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Under utbildningen kommer vi även att ha influenser från andra ”kvalitetsmodeller” som tex. LEAN och TQM som mer innehåller ett ”HUR” till skillnad från 15 224 och ISO 9001 som är en kravstandard och som anger ”VAD” ett ledningssystem ska/bör innehålla.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du kännedom om vad ett kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvård bör innehålla, vilka likheter och skillnader standarden 15224 och ISO 9001 har samt hur de kopplar an till SOSFS 2011:9. Du har fått med dig goda exempel som gör att du kan börja planera för fortsatt utveckling av ert ledningssystem.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som vill lära dig om kvalitetsledning enligt 15 224/ISO 9001 och ska utveckla kvalitetsledningssystem, kanske certifiera din organisation, eller dig som vill sätta igång ett bra förbättringsarbete för ökad kund- och patientnöjdhet och minskade kvalitetsbrister. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt och ledningssystem vi utvecklat och/eller tagit del av från arbete inom kommun, region, privata vårdgivare, universitetssjukhus, SKR, och företagshälsa i över 20 år.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om utbildningar eller konsultstöd för att utveckla kvalitet, innovation, arbetsmiljö eller miljö för hälso- och sjukvård.

    Utbildningar som kan vara att bra komplettera med: