Revision


Att kontinuerligt utvärdera hur ledningssystemet fungerar, att beslut som fattas blivit implementerade och fungerar som det var tänkt, att ledare och medarbetarna har kännedom om var de kan hitta stöd i sitt dagliga arbete när de behöver, fånga upp förslag till förbättringar och undersöka att man lever upp till kund och lagkrav är några positiva effekter som revision syftar till.

Revisionen är en oberoende granskning som kan genomföras av egen personal eller en konsult.  Ni som kund sätter ramarna för vad revisionen ska ha för focus. Vi erbjuder dessa tjänster där ni får in en mycket erfaren och kompetent revisor som i dialog med er planerar och genomför uppdraget.

Självklart är det sträng sekretess som gäller i dessa uppdrag.

Internrevision

Interna revisioner genomför lämpligast av egen utbildad personal men ibland kan man ha behov av att få in någon utomståendes perspektiv på verksamheten. Det kan även finnas andra orsaker till varför man väljer att ta in en extern resurs. Man kanske inte har möjlighet att utbilda och avvara egen personal för att genomföra värdeskapande interna revisioner. Vi erbjuder revisioner av enskilda processer, avdelningar eller hela verksamheten

Leverantörsrevisioner

Uppdraget kan också bestå i att följa upp de krav ni ställt på era leverantörer. Genom att genomföra leverantörsrevisioner får ni en tydlig information om hur era leverantörer efterlever de krav ni ställer på dem samt den information leverantören gett till er. Att genomföra leverantörsrevisioner på kritiska leverantörer ger er också trovärdighet gentemot era kunder eller uppdragsgivare.

Överenstämmelseintyg

Revision som syftar till att verifiera att företaget/organisationen har ett ledningssystem som man har krav på t.ex. i ett avtal med kund. Efter revisionen erhåller ni överenstämmelseintyg enligt berörd standard.

Efterlevnadskontroll

Vi kan hjälpa er med er efterlevnadskontroll av era legala och övriga bindande krav. Kontrollerna gör vi på plats hos er genom intervjuer med personal, besök i verksamheten samt dokumentgranskning.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om revisioner.