Har ditt företag en ”Hållbarhetsstrategi”?

I höstas var jag på en återträff på M-gruppen. En av föreläsarna, Markus Wadström, pratade om strategi under rubriken ”Strategi är ett verb” vilket det förstås inte är men andemeningen av föreläsningar var att en strategi måste kopplas till mål och aktiviteter för att kunna realiseras.

Under det senaste året har jag läst igenom många ”Hållbarhetsstrategier” som varit motsatsen till verb. Dokument, en del i en affärs- eller verksamhetsplan. Inga nulägen, vaga målsättningar och igen genomtänkt strategi om hur man ska få den egna organisationen att ändra invanda beteenden. Beteenden tänker du nu… Vad har det med saken att göra?

Nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete handlar mycket om att ändra beteenden. Beteenden inom konsumtion (inköp och upphandling), resande, resursutnyttjande m.m.

Men hur ändrar man ett invant beteende? I ett företag kan detta innebära behov av en total kulturförändring. Så ledningen måste inse att man har ett beteende som behöver förändras och att det kan ta tid.

Men vad är Hållbarhet? ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’ (FN 1987)

Hållbarhet är i relationen mellan det ekonomiska, social och ekologiska perspektivet (miljömässiga). Där alla tre perspektiven ska beaktas i allt man gör för att räknas som hållbart.

Jag ser två typer av hållbarhet. Ett hållbart företag, det egna företaget/organisationens agerande internt. Hållbart företagande, etiskt och korrekt agerande externt utifrån policyer vid tex inköp av varor och tjänster som företaget använder.

Det hållbara företaget arbetar med att skapa Ekonomisk hållbarhet genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster med låga kvalitetsbristkostnader och nöjda kunder som återkommer och rekommenderar så att företaget blir ekonomiskt stabilt.

Social hållbarhet skapar företaget genom att se medarbetarna som företagets viktigaste resurs och se till att de anställda får försörjning, en trygg och säker och arbetsmiljö samt resursplanera så att medarbetarna har ork kvar till sitt privatliv.

Den ekologiska hållbarheten skapas genom att medvetande göra företagets egen miljö/klimatpåverkan som uppkommer vid produktion av de varor eller tjänster man producerar och minska den.

Hållbart företagande arbetar företaget med genom att skapa Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet hos sina leverantörer och underentreprenörer genom långsiktighet och uthållighet. Företaget ställer krav på tex. Fairtrade, ekologiska produkter, mutor och korruption, barns rättigheter, arbetsmiljö, miljö- och kvalitetscertifieringar m.m. vid upphandlingar, avtal, inköp och investeringar. Men hållbart företagande handlar även om långsiktiga leverantörs och kundrelationer. Genom samarbete hjälpa varandra att utvecklas på ett positivt sätt.

Hur gå från ett dokument till action?

I ett företag/organisation kan man tex börja med att ta fram en policy. Utifrån policyn tar man sedan fram långsiktiga mål. Eftersom vi lever i en föränderlig värld bör man även sätta kortsiktiga, mätbara och realistiska mål med aktiviteter och utse ansvariga. För att skapa förståelse som kan leda till beteendeförändring krävs kunskap. Utbildning är en mycket viktig framgångsfaktor. Dels bör alla medarbetare få generell utbildning om hållbarhet där varje perspektiv belyses men man bör även tillhandahålla funktionsanpassade utbildningar till nyckelfunktioner inom organisationen baserat på deras ansvarsområden.

Standarder är till stor hjälp

Det finns internationella standarder som ledningen kan ta som hjälp/stöd i utveckling av sitt hållbarhetsarbete så att det blir effektivt och hjälper företaget att nå sina mål och ständigt förbättras. Genom att arbeta med integrerade ledningssystem för kvalitet= ekonomiska, arbetsmiljö=sociala och miljö kommer Hållbarhetsstrategin realiseras och man blir ett Hållbart företag som driver hållbart företagande på riktigt.